top of page

Gyzgynlyk boýu-hyzmatlar

"Işeňňir" hem gurluşyk meýdançasynda, hem-de biziň önümçilik meýdançalarymyzda himiýa, nebit-gaz we energetika senagaty üçin gyzgynlyk bilen bejermek boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär. Biz gyzgynlyk bilen bejermek üçin çözgütleri taslamalaşdyrýarys hem-de işläp taýýarlaýarys we bizde zerur bolan ähli serişdeler, şol sanda gyzgynlyk bilen bejermek üçin enjamlaryň giň toplumy, şeýle hem gyzgynlyk bilen bejermek üçin tejribeli hünärmenlerimiz bar.

Gyzgynlyk boýu-hyzmatlar

Gyzgynlyk bilen bejermek çygrynda biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Kebşirleýiş işlerinden öňünçä deslapky gyzgynlyk bilen bejermek.
• Kebşirleýiş işlerinden soň gyzgynlyk bilen bejermek.
• Reňklemezden ozal gyzgynlyk bilen bejermek.
• Reňk çalnandan soň gyzgynlyk bilen bejermek.
• Gaplary gyzgynlyk bilen bejermek.
• Elektrik togy bilen gyzgynlyk bilen bejermek.
• Peçler we wagtlaýyn peçler.
• Induksion gyzgynlyk bilen bejermek.

bottom of page