top of page
Access systems

Ýöriteleşdirilen aralaşma

Специализированный доступ

Access systems

"Işeňňir" taslamany amala aşyrmagyň prosesinde hem-de soňraky tehniki hyzmat ediş prosesinde barmasy kyn bolan ýerlere aralaşmak boýunça tygşytly we netijeli köp ugurly çözgütleri teklip edýär. Biz hem toplumlaýyn şertnamanyň çäklerinde, hem-de aýrybaşga esasda, aktiwleriň bütin durmuş syklnyň dowamynda obýektlere aralaşmak boýunça dürli görnüşli hyzmatlary we taýýar çözgütleri berýäris.

Biziň esasy hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Aralaşma baha bermek we usuly.
• Gurnama, kebşirleýiş, elektrotehniki, reňkleýiş işlerini geçirmek üçin we weýran etmesiz barlagy (NDT) geçirmek üçin köp ugurly senagat alpinizmi.
• Takelaş işleri.
• Gurluşyk gurşaw sekileri.
• Ýöriteleşdirilen tehniki aralaşma we dron.

bottom of page