top of page

Reňk çalmak

Üsti taýýarlamak we örtügi çalmak.

Biziň kompaniýamyz üsti taýýarlamak we örtükleri çalmak boýunça toplumlaýyn hyzmatlary berýär. Biziň çözgütlerimiz, bar bolan örtükleri aýyrmak boýunça iň gowy usullary saýlap alýandygymyzy, inspeksiýa we soňraky dikeldiş üçin üsti talaplarymyza laýyklykda biziň taýýarlaýandygymyzy aňladýar. Biz zähmetiň goragyna we tehniki howpsuzlyga, şeýle hem daşky gurşawyň goragyna aýratyn üns berýäris, bu bolsa öz işimizi howpsuz ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Biziň öz enjamlarymyz bolup, hem öndürijiler bilen, hem-de üpjün edijiler bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz bar, bu bolsa anyk meseleleri çözmekde has gowy täri bilelikde bize üpjün edýär.

Reňk çalmak

Üsti taýýarlamak boýunça biziň esasy hyzmatlarymyz

• Tehniki goldaw we maslahatlar.
• Obýekti öwrenmek we gözden geçirmek.
• Gözegçileri bermek.
• Prosesi ýerine ýetirmek.
• Üsti elde işläp bejermek.
• Üsti mehaniki işläp bejermek.
• Üsti ýokary basyş bilen suw çüwdürimli işläp bejermek.
• Üsti abraziw arassalamak (gury we çyg).
• Gyzgyn ýa-da sowuk suw bilen ýuwmak ýa-da bug bilen işläp bejermek.
• Buz bilen çüwdürimli işläp bejermek.
• Himiki arassalamak.

Örtükleri çalmak boýunça biziň esasy hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Tehniki goldaw we maslahatlar.
• Obýekti öwrenmek we gözden geçirmek.
• Gözegçileri bermek.
• Prosesi ýerine ýetirmek.
• Örtmegiň we dolandyrmagyň startegiýasynyň töwekgelliklerine baha bermek.
• Enjamyň we rezerwuaryň içki bardasy.
• Korroziýadan daşky gorag.
• Üstüň typmagyna gary hereket.
• Epoksid şepbik.
• Turbalaryň we klapanyň içki aragatlagyny çalyşmak.
• Kompozit aragatlaklar.
• Izolýasiýanyň astynda korroziýany kesgitlemek.

bottom of page