top of page

Senagat alpinizmi

Meseleleriň birgidenini çözmek üçin senagat alpinizmi aralaşmanyň iň howpsuz we tygşytly usullarynyň biri bolup durýar. "Işeňňir" aralaşmanyň howpsuz we tygşytly usullaryny üpjün edip, senagat alpinizmini ulanmak bilen köp ugurly çözgütleri teklip edýär. Biziň köp ugurly işgärlerimiz senagat alpinizmini ýörite bejermek, üstleri arassalamak, reňklemek, boltlary çekdirmek boýunça dürli toplumlaýyn hyzmatlaryny, weýran etmesiz barlag (NDT) hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin ulanýar. Biz hususy enjamlarymyzy ulanýarys we müşderilerimiziň zerurlyklaryna çalt we netijeli baş galdyrýarys.

Senagat alpinizmi

Biziň netijeliligimiz

• Jemlenen hyzmatlaryň giň toplumyna howpsuz we tygşytly aralaşmak.
• Köp ugurly işgärler netijeliligi ýokarlandyrýar we çykdajylary azaldýar.
• Gurluşyk gurşaw sekileri, sallançaklar ýa-da çaklaň işçi platformalary bilen deňeşdirilende az serişdeleri talap edýär.
• Taslamany doly dolandyrmak, şol sanda ýöriteleşdirilen inženerleri we barlagçylary.

Biz taslamalary dolandyrmak boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny teklip edýäris, ol şulary öz içine alýar – meýilleşdirmek, dolandyrmak, inženerçilik we inspeksiýa işleri, tehniki hyzmat etmek, ýerine ýetirmek we tamamlamak, şeýle hem taslama-inžener toparyna ýardam etmek. Biziň ýokary hünärli işgärlerimiz IRAT we SPRAT maslahatlaryna laýyklykda işleri ýerine ýetirýärler.

Şeýle hem biziň kompaniýamyz konstruksiýalaryň dürli ýagdaýlaryna aralaşmany üpjün etmek üçin sazlanylýan çekdirme torlarynyň giň toplumyny teklip edýär. Biziň çözgütlerimiz ýokary howpsuzlygy üpjün edip, obýektleriň aşak gaçmak töwekgelligini ujypsyzlandyrýar we konstruksiýalaryň barmasy kyn bolan ýerlerine ykdysady taýdan netijeli we çalt aralaşmany üpjün edýär.

Biziň çözgütlerimiz

• Gurluşykda, ýerüsti we suwasty konstruksiýalara tehniki hyzmat etmekde giňden ulanmak üçin ýörite çekdirme torlarywe inspeksiýalar.
• Närseleriň aşak gaçmak töwekgelliginiň ujypsyzlanmagy sebäpli ýokary howpsuzlyk.
• Barmasy kyn bolan ýerlere çalt we tygşytly aralaşmak.
• Işler geçirilende deňiz gämilerini çekmek zerurlygyny aradan aýyrmak, bu bolsa çykdajylary düýpli azaldýar.
• Ýöriteleşdirilen enjamlar ulanylanda goşmaça gurluş güýjenmesini we palubanyň giňişligine ýüklenmäni aradan aýyrýar.

Çekdirme torlaryny ulanmak boýunça biziň çözgütlerimiz suwüsti obýektler bilen işler geçirilende deňiz gämilerini çekmek zerurlygyny aradan aýyrýar, bu bolsa hem gurnama işleri geçirilende, hem-de barmasy kyn bolan ýerlerde konstruksiýalara tehniki hyzmat geçirilende ep-esli tygşytlylygy üpjün edýär. Şeýle hem sallançak ýa-da gidrawlik göteriji görnüşinde ýöriteleşdirilen mehaniki serişdeler ulanylanda we palubanyň çäkli giňişliginde konstruksiýa düşýän ýüklenme peselýär, bu bolsa suwüsti obýektler we deňiz gämileri bilen işlenende örän täsirlidir.

Biziň tekliplerimiz

• Torlaryň dürli ölçegleri, müşderiniň talaby boýunça sargydyna ýasalan;
• Dürli materiallary ulanmak, şol sanda örän berk neýlondan;
• Ýokary iş ýüklenmesi we geljekki synaglar üçin barlag nusgalary;
• Çekdiriş ulgamyna gurnalan hraply mehanizmli birnäçe sany çekileri ulanmak bilen çekdirme mümkinçilikleri;
• Barlag sertifikatly er laýyklyk sertifikatly barlaglary geçirmek we meňzetme belgisini bermek.

bottom of page