top of page

Modully önümçilik

Modully konstruksiýalar adatça modullar diýip atlandyrylýan, gözegçilikdäki gurşawda taslama meýdançalaryndan uzakda öndürilýän birnäçe seksiýalardan ýa-da bloklardan ybaratdyr. Haçan-da modullaryň arasynda gaýtalanmaklygyň ýa-da ylalaşyklygyň käbir derejesi bar bolsa proses has netijelidir. Aýry-aýry modullar tamamlanandan soň, olar meýdança ugradylýarlar we fundament ýa-da konstruksiýa bolsun, öz ýerinde gurnalýarlar.

Modully önümçilik

Modullygy taslamalaryň we tehnologik desgalaryň ähli kysymlary üçin ulanylyp bilner we käbir artykmaçlyklary üpjün edip biler

• Meýdan gurluşygy bilen baglanyşykly töwekgelligi peseltmek.
• Gurluşyk ýerinde işgärleri azaltmak.
• Gözegçilikdäki gurşawda deslapky gurnalmagy howa şertleriniň täsirini ujypsyzlandyrýar.
• Has ýokary öndürijilik gazanylýar.
• Üpjün etmeleriň umumy bahasyny we grafigini gysgaldýar, bu bolsa ulanyşa has ir girizilmegine getirýär.

Göwrümli modully gurnamak

Göwrümli modul şeýle fakta degişli, ýagny panelli konstruksiýanyň has iki ölçegli nukdaýnazary bilen deňeşdirilende gurnama gutarnykly üç ölçegli guty bolup durýar (meselem, gurluşyk moduly ýa-da deňiz gämisi ýa-da deňiz platformasy üçin bölek). Tärleriň ikisi-de biziň taslamalarymyz üçin netijeli bolup biler, ýöne öňünden ýasalan komponentleri daşamagyň, ýygnamagyň ýa-da götermegiň we dikmegiň usullarynda örän tapawutlanýarlar.

bottom of page