top of page

Çykarmak we konserwirlemek

Biziň kompaniýamyz konserwirlemek ýa-da soňundan gaýtadan ulanyşa bermek maksady bilen, hem ýerüsti, hem-de suwüsti we suwasty infrastrukturalaryň kärhanalaryny ýa-da aýry-aýry önümçilik kuwwatlyklaryny senagat ulanyşyndan çykarmak boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny berýär.

Çykarmak we konserwirlemek

Ulanyşdan çykarmagyň ähli prosesini biz üç tapgyra ýa-da faza böýäris, olaryň barşynda önümçilik prosesini ýa-da önümli ulanyş prosesini tapgyrlaýyn duruzmaklyga taýýarlyk, soňundan önümçilik aktiwlerini işläp taýýarlamaklyga we inžener torlaryny we kommunikasiýalaryny öçürmeklige geçiş bolup geçýär, soňundan dezaktiwasiýany ýerine ýetirmek, galan galyndylary aýyrmak we gaýtadan ulanyşa bermek bilen.

Integrated decommissioning approach

Toplumlaýyn çemeleşme ulanyşdan çykarmagyň ähli prosesini sazlaşykly geçirmäge mümkinçilik berýär, şunda ekologik hapalanma üçin töwekgellikler ýokarlanmaýar, üstünlikli rekultiwasiýadan soň taslama amala aşmazyndan ozal ýeriň bar bolan ekologik deňagramlylygyny we ekoulgamyny doly dikeltmäge mümkinçilik bolýar.

Aktiwleri ulanyşdan çykarmagyň dowamynda aktiwleriň ýagdaýyna gaýatdan baha berilmegi geçirilip bilner, soňundan peýdalanmak ýa-da beýleki aktiwler bilen önümçilik prosesine goşmak maksady bilen olary ähtimal konserwirlemek ýa-da başga ýere geçirmek bilen.

Häzirki zaman tehnologiýalary senagat kärhanalarynyň ulanyşyndan üstünlikli çykarylýan aktiwleriň bir bölegini peýdalanmaga mümkinçilik berýär, soňundan döwrebaplaşdyrmak we meňzeş ýa-da ýakyn funksional önümçilikli özge senagat kärhanalarynda peýdalanmak bilen, şunda agzalan çäre önümçilik prosesiniň umumy toplumynda täze obýektleri dikeltmäge başlangyç çykdajylar boýunça meýilnamalary düýpli azaldýar. Şeýle amallaryň rowaçlanmagy üçin biz başga ýere geçirmek boýunça hyzmatlardan peýdalanmagy teklip edýäris.

bottom of page