top of page
Structure maintenance

Infrastruktura hyzmat etmek

Обслуживание инфраструктуры

Structure maintenance

Önümçilik aktiwiniň infrastrukturasyna tehniki hyzmat etmegiň onuň ulanyş möhletini uzaltmak üçin aýgytlaýjy ähmiýete eýedir. Biziň kompaniýamyz konstruksiýalara hyzmat etmekde we olaryň aktiwlerini abat saklamakda müşderileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çözgütleri teklip edýär we berilýän hyzmatlaryň howpsuzlygyna, hiline we düşewüntliligine aýratyn üns berýär. Biziň köp ugurly tehniki işgärlerimiziň üsti suw we çäge bilen abraziw bejermek, reňklemek we inspeksiýa ýaly hyzmatlarda tejribesi we bilimleri bar.

Biziň taslama inženerlerimiz aktiwleriň bitewiligine gysga möhletleýin, orta möhletleýin we uzak möhletleýin talaplary ýüze çykarýarlar we anyk ýagdaýlara laýyklykda özbaşdak çözgütleri işläp taýýarlaýarlar, ulanyş prosesini duruzmak boýunça wajyp işler we izolýasiýa astyndaky korroziýa boýunça taslamalar üçin gyssagly talaplar mysal hökmünde çykyş edip biler.

Konstruksiýalara hyzmat edilmegi şulary öz içine alýar

• Üstüň taýýarlygy.
• Örtük.
• Izolýasiýa.
• Passiw ýangyna garşy gorag.
• Gurluşyk we önümçilik goldawy.

bottom of page