top of page

Takelaž

Takelaž hyzmatlary her taslamanyň doly durmuş syklny içine alýar, taslamany amala aşyrmakdan başlap, tä aktiw ulanyşdan çykarylýança we soňundan gaýtadan ulanyşa tabşyrylýança. "Işeňňiriň" hem müşderiler üçin, hem-de müşderiler üçin işleri ýerine ýetirip, hususy obýektlerinde takelaž hyzmatlaryny bermekde köp ýyllyk tejribesi bardyr. Takelaž boýunça biziň hyzmatlarymyz taslamanyň ýa-da aktiwi ulanmagyň prosesinde oňa hyzmat etmegiň bütin durmuş syklny içine alýar.

Takelaž

Biziň çözgütlerimiz

• Taslamany amala aşyrmagyň ýa-da aktiwlere tehniki hyzmat etmegiň bütin durmuş syklny öz içine alýan takelaž hyzmatlarynyň doly toplumy.
• Takelaž hyzmatlaryndan peýdalanmak, önümçilik prosesi duruzylýança, tehniki hyzmatlaryň geçirilýän wagty we önümçilik prosesini saklamak sykly tamamlanandan soň.

Işleri geçirip başlamazdan ozal biziň kompaniýamyz iň gowy we howpsuz hyzmaty üpjün etmek üçin, biziň müşderilerimiz üçin ýokary galdyryş ulgamlarynyň modelirlenmegini geçirýär. "Işeňňir" kompaniýasynyň takelaž işlerine çekilen ähli işgärleriniň ýokary hünär taýýarlygy, sertifikatlary we döwlet gözegçilik guramalaryndan rugsatlary bar. Şeýle hem biz howpsuz gurşawda işi modelirlemek üçin, işlere başlamazdan ozal çäreleri geçirýäris, şol sanda töwekgellikleriň derňewini.

bottom of page