top of page
Piping services

Turba geçirijilere hyzmat etmek

Обслуживание трубопроводов

Piping services

Biz turba geçirijilere tehniki hyzmat etmek boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny berýäris

Ulanyş çykdajylaryny azaltmagyň, bökdençsiz iş wagtyny ýokarlandyrmagyň we hyzmat etmegiň netijeliligini amatlaşdyrmagyň zerurlygy – bu häzirki günde himiýa, nebit-gaz we energetika pudaklarynyň çaknyşýan meseleleriniň bir bölegidir.

Biz aktiwleriň ulanyş häsiýetnamalarynyň we ygtybarlylygynyň iň ýokary derejesini üpjün etmekde müşderileriň esasy talaplaryna düşünýäris. Şeýle hem bu diýildigi, ygtybarly önümçilik prosesini üpjün etmek üçin tehniki hyzmat etmekde ähli bolup biljek töwekgellikleri we zerurlyklary jikme-jikleşdirýän, şeýle hem ähli ulanyş döwrüniň dowamynda işleriň tehniki göwrümini kesgitleýän we hasaplaýan ygtybarly meýilnamanyň döredilmegini aňladýar.

Biz sökmeden, düýpli abatlamakdan, döwrebaplaşdyrmakdan, gaýtadan gurnamakdan, kem-käsleýin ýa-da doly çalyşmakdan we ulanyşa girizmekden başlap, turba geçirijilere tehniki hyzmat etmegiň ähli toplumyny hödürleýäris. Biz müşderiniň mahsus zerurlyklarynyň çäklerinde hyzmatlary ýa-da umumy şertnamanyň çäklerinde toplumlaýyn hyzmatlary berip bilýäris. Biziň hünärmenlerimiz ýerinde ýa-da biziň ussahanalarymyzda tehniki hyzmaty ýa-da abatlaýyşy geçirmek mümkinçiligi barada geçirilen seljermäniň we baha bermekligiň esasynda size karar kabul etmäge ýardam bererler.

Biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Inspeksiýany geçirmek.
• Gurnamak we sökmek.
• Kebşirleýiş işleri.
• Içki we daşky üstleriň abraziw bejergisini geçirmek.
• Reňkleýiş işleri.
• Flanesli birleşmelerde boltlary çalyşmak.
• Weýran etmesiz usul bilen barlaglary geçirmek.
• Basyş astynda jebisligiň barlagy.
• Direg konstruksiýalarynyň modifikasiýasy, abatlamak ýa-da çalyşmak.
• Korroziýa garşy goragy gurnamak.

Zerur bolsa müşderiniň zerurlyklary üçin taslamanyň özbaşdak çözgütlerini üpjün etmek üçin, tehniki hyzmat etmegiň prosesinde biz takelaž, senagat alpinizmi, gurluşyk gurşaw sekileri boýunça goşmaça hyzmatlary we goşmaça tehniki işgärleri birleşdirýäris.

bottom of page