top of page
Relocations

Ýerini üýtgetme, göçme

Релокация

Relocations

Biz önümçilik aktiwleri göçürmek we geçirilmegini dolandyrmak boýunça toplumlaýyn hyzmatlary berýäris

Täze taslamany amala aşyrandan, aktiwleriň geçirilmegi çalt, ygtybarly, arzan we çaklanylýan netije bilen bolup geçýär. Biziň kompaniýamyz özünde EPCC çygrynda ähli talaplara laýyk gelýän potratçyny jemlemek bilen, geçirmek üçin hiç haçan niýetlenilmedigi we meýilleşdirilmedigi geçirmäge ukyplydygymyzy kepillendirmek üçin ähli zerur bolan serişdelere, bilimlere we tejribä eýedir.

Dürli görnüşli desgalary we iri gabaraly enjamlary ýa-da ähli desgalary we kärhanany tutuşlaýyn geçirmeklik, ilkibaşdan ýerine ýetirip bolmajak mesele ýaly bolup görünýär, emma köp ugurly taslama-inžener topar hem-de taslamalaşdyrmak, gurmak, öndürmek, taslamalary dolandyrmak, tehniki hyzmat etmek mümkinçiliklerini we wezipelerini özünde jemleýän kompaniýa bilen utgaşykda, şuny diňe bir amala aşarly etmän, eýsem siziň aktiwleriňiziň howpsuz, netijeli we ujypsyz çykdajyly geçirilmegini mümkin edýär.

bottom of page