top of page

Korroziýa boýunça inspeksiýa

"Işeňňiriň" hususy enjamlary we nebit-gaz we himiýa senagatyndaky polat rezerwuarlarynda, önümçilik enjamlarynda, şol sanda ýokary basyş astyndaky, infrastruktura konstruksiýalarynda we turba geçirijilerinde korroziýany ýüze çykarmak üçin inspeksiýany geçirmekde iş tejribesi bar. Zerur bolsa enjamyň ýa-da ýapyk giňişligiň ýagdaýyny skanirlemek üçin uçarmansyz ulgamlar ulanylyp bilner, ulanylyş ýagdaýyndan çykarman sanly ýazgyny geçirmek bilen. Biziň inžener-taslma toparymyz siziň taslamaňyz ýa-da aktiwiňiz üçin iň gowy inspeksiýa usuly boýunça size maslahat bermäge taýýardyr.

Korroziýa boýunça inspeksiýa

Biziň netijeliligimiz

• Hasabatyň ýokary derejede jikme-jikligi.
• Inspeksiýa maglumatlaryna hakyky wagtda elýeterliligi.
• Barlag wagty we inspeksiýa tamamlanandan soň hünärmenleriň geçiren maglumatlarynyň derňewi.
• Aralaşmanyň adaty ulgamlaryny ulanmak zerurlygynyň bolmazlygy.
• Örtügi ýa-da kebşir tikinini zeper ýetirmek zerurlygynyň bolmazlygy.
• Tygşytly netijelilik.

bottom of page