top of page

Potratçylar we üpjün edijiler

Biziň kompaniýamyzyň üstünlük gazanmagy, taslama boýunça hyzmatdaşlarymyzyň goldaw bermeginde mümkindir.

Biziň ussatlyga we ýokary hil gazanmaklyga bolan ygrarlylygymyzy paýlaşýan ýokary hünär derejeli we professional potratçylarymyzy we ygtybarly üpjün edijilerimizi ulanmak bilen biz öz müşderilerimiz üçin iň gowy topar toplamak ukybymyza buýsanýarys. Biz bilelikde işlemek bilen ajaýyp netijeler görkezýäris, bu bolsa biziň müşderilerimiz we gyzyklanma bildirýän taraplar üçin ýeňiş hasaplanýar.

1

Dogruçyl hyzmatdaş

Biz, iş meýdançasynda, şonuň ýaly-da onuň çäklerinde daşarda, potrat boýunça hemişelik ýeňiş gazanmaklygy üpjün etmeklige we iň gowy kömekçi bolmaklyga çalyşýarys. Munuň özi, biziň zähet resurslarymyzyň howpsuzlygy esasy ähmiýete eýe bolan gurşawy döretmekligi aňladýar, şeýle gurşawda öz wagtynda zähmet hakyny tölemeklige, aç-açan gatnaşyklara höwes döredilýär, birek-birege hormat goýmak bolsa adata öwrülýär.

2

Kiçi täjirçilik bilen işlemek

Kiçi kärhanalar ýurdumyzyň ykdysadyýetinde we biziň her bir taslamamyzda wajyp rol oýnaýarlar. Geljek üçin olara maýa goýumlaryny goýmak bilen biz diňe bir öz pudagymyzy berkitmek bilen çäklenmän, eýsem özümiziň gulluk edýän jemgyýetimizi hem pugtalandyrýarys.

Biz ykdysady mümkinçilikleri bermek bilen potratçylary ösdürmeklige çalyşýarys, bu bolsa kiçi täjirçiligiň ösmegine höwes döredýär. Biziň tarapymyzdan kabul edilýän her bir täze taslamamyzda, biz kiçi täjirçiligiň öz goşandyny goşup biljek esasy çygyrlaryny kesgitleýäris, şeýle hem özümiziň potrat maksatlarymyza ýetilmegini kepillendirmek üçin tenderleri geçirmegiň we harytlary satyn almagyň agressiw strategiýasyny girizýäris.

Biz kiçi täjirçiligiň potensial mümkinçilikleri barada ýerli jemgyýeti habarly etmegiň giňişleýin maglumat maksatnamalaryna eýerýäris. Öz saýtymyzda boş iş orunlary barada neşir etmek ýa-da biziň kompaniýamyz bilen dostlukly gatnaşykdaky resurslaryň kömegi bilen biz ýokary hünär derejeli potratçylary we üpjün edijileri gatnaşyga çagyrýrys. Biziň üstünlikli geçirilen taslamalar sanawnamamyz, uly bolmadyk kompaniýalaryň gymmatly goşant goşup biljekdiginiň položitel subutnamasy bolmak bilen, bize-de özümiziň öňde goýan uly maksatlarymyzyň hakykatdan hem gazanyp boljaklygy babatda ynam döredýär.

3

Biziň bilen işlemeklige çagyrýarys

Biz, deslapky hasaba alyşdan geçen potratçylar we üpjün edijiler üçin işewürlik mümkinçilikleriň giň spektrini teklip edýäris. Eger-de siz biz bilen işlemeklige gyzyklanma bildirseňiz, potratçynyň kwalifikasiýa talaplygyny doldurmaklyga azajyk wagt sarp etmegiňizi haýyş edýäris.

Şu goşundynyň doldurylmagy, ähli potratçylar we üpjün edijiler üçin zerurdyr, ol bize siziň kompaniýaňyzyň geljekki taslamalara gatnaşmak babatda nähili müminçilikleriniň bardygyny kesgitlemeklige kömek eder.

bottom of page