top of page
Quality

Hiliň barlagy

Hil bu ýöne bir agyr işiň we sarp edilen wagtyň netijesi bolman, eýsem okuwyň, tejribäniň, hyjuwyň we kämillige ymtylmanyň köp ýyllyk netijesidir. Bu ätiýaç çykalgasy ýa-da standart däl gädik ýaly jaýyň ýa-da binanyň käbir göz görünmeýän aýratynlygymy ýa-da direglerdäki ýa-da fundamentdäki beton ýa-da mehaniki ýa-da elektrik kommunikasiýalaryň we santehnika ulgamlarynyň bulam-bujar möý kerebi ýaly ulanyjynyň hiç haçan görüp bilmejek zatlary bolup durýarmy, biziň hilimiz bu onlarça ýyl geçenden soň hem siziň buýsanjak işimizdir.

Hil bu ýöne bir agyr işiň we sarp edilen wagtyň netijesi bolman, eýsem okuwyň, tejribäniň, hyjuwyň we kämillige ymtylmanyň köp ýyllyk netijesidir.

Biziň baýlyklarymyz, biziň ýörelgelerimize esaslanandyr – hil änigine-şänigine ýetip zähmet çekýän we hiç haçan "ýeterlik gowy" diýildigi bu ýeterlik gowudygyny ykrar etmeýän ýokary hilli adamlardan gelýär.

Hil Barlagyny Doly Dolandyrmak

Biziň kompaniýamyzyň maksatnamasy "Hil Barlagyny Doly Dolandyrmak" (Total Quality Control Management) – amala aşyrylýan taslamanyň wajyp fazalaryna çenli gurluşyk meselelerini kesgitlemek üçin işlenip taýýarlanyldy. Hil barlagyny doly dolandyryş prosesi bolup biljek dizaýny we materiallary saýlamakdaky dawalary kesgitlemek üçin işleýän topardan başlaýar. Taslamanyň meýilnamalary, tehniki talaplar we özge ýöriteleşdirilen gurluşyk kadalary we gurluşyk kadalary we düzgünleri boýunça maslahatlar biziň hil bölümi tarapyndan seredilýär. Inžener-taslama topary islendik ýüze çykarylan dawalar barada duýdurylýar we hil bölümi bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda ýüze çykan ýagdaýy mümkingadar çalt we netijeli çözýär. Bu proses haçan-da biziň hil barlagy bölümimiz dizaýnerler, binagärler, inženerler we materiallary öndürijiler bilen öňe gidişlik üçin ylalaşyk gazananda tamamlanýar.

 

Her bir täze taslama täze düşünje, wakalar we tankydy bentler bilen biziň hil barlagy maksatnamamyzy kämilleşdirýär. Biziň kompaniýamyzy has gowyny öndürmäge we dikeltmäge meýillidir we şuny yzygiderli edýär. Biz her bir soňraky taslamany öňkü-soňkudan has gowy etmek üçin ileýäris.

bottom of page