top of page

Dronlar we ýörite serişdeler

Dronlary tehniki ýörite serişdeler hökmünde ulanmak bilen çözgütler bahany peseldýär we howpsuzlygy gowulandyrýar.

Biz barmasy kyn bolan ýerlerde uçarmansyz uçujy apparatlary ulanýarys. Şeýle çemeleşme howpsuzlygy ýokarlandyryp, bir wagtyň özünde wagty we serişdeleri düýpli tygşytlaýar. Nebit-gaz, himiýa, gazyp çykaryş senagatynda, gurluşykda ýa-da ýer gurluşygynda – häzirki zaman çözgütleriniň hiç biri uçarmansyz uçujy apparatlaryny ulanman geçirilmeýär.

Dronlar we ýörite serişdeler

Biziň çözgüdimiz

• Dronlaryň ulanylmagy töwekgellige duçarlygy ujypsyzlandyrýar, işgärler üçin belentlikde ýa-da howply ýapyk giňişliklerde işlemek talabyny azaldýar ýa-da doly aradan aýyrýar.
• Biziň dronlarymyz işgärleriň işlemekleri üçin juda howply bolup biljek şertlerde, zäherli zolaklarda, ýokarda we pes temperaturaly giňişliklerde ýa-da ýapyk we barmasy kyn bolan giňişliklerde işleýärler.
• Biz senagat alpinizmi we gurluşyk gurşaw sekileri görnüşinde alternatiw aralaşma usullarynyň zerurlygyny aradan aýryp, taslamanyň bahasyny ep-esli peseldýäris.
• Biziň uçarmansyz çözgütlerimiz taslamanyň netijeliligini, önümliligini we tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

Dronlary peýdalanmagyň mümkinçilikleri

• Syn ediş barlagy we gurluşyk meýdançalaryny we konstruksiýalary skanirlemek.
• Obýektleri 3D kartalaşdyrmak.
• Wentilýasiýa hem-de alaw turbalarynyň belentlik konstruksiýalarynyň syn ediş barlagy we inspeksiýasy.
• Barmasy kyn bolan zolaklaryň, platformalaryň, senagat kärhanalarynyň we köprüleriň konstruksiýalarynyň syn ediş barlagy we inspeksiýasy.
• Gazanlaryň we rezerwuarlaryň içki we daşky bölekleriniň syn ediş barlagy we inspeksiýasy.
• Rezerwuaryň deformasiýalaryny 3D kartalaşdyrmak.

bottom of page