top of page

Rezerwuarlaryň önümçiligi

Saklanylýan rezerwuarlary we ýokary basyşly rezerwuarlary ýasamak.

Biz rezerwuarlary öndürmek we gurmak boýunça hyzmatlaryň toplumlaýyn bukjasyny teklip edýäris we ol şulary öz içine alýar: konsepsiýasyny kesgitlemek, taslamalaşdyrmak, jikme-jik taslamalaşdyrmak, ýasamak, satyn almak, meýdançany işläp taýýarlamak, fundamenti we rezerwuary gurmak, reňklemek we örtükleri çalmak, ulanyşa girizmek we işletmek, şeýle hem operatorlary okatmak. Biziň taslamalarymyz aýry-aýry rezerwuarlardan tä çylşyrymly ammar terminallaryna çenli ählisini öz içine alýar.

Rezerwuarlaryň önümçiligi

Nebiti we gazy, energiýany, suwy we akdyrmak hapa suwlary saklamak üçin, şeýle hem metallurgiýa we dag-magdan senagaty üçin biziň çözgütlerimiz şulary öz içine alýar

• Daşky gurşawyň temperaturasynda saklamak üçin rezerwuarlar.
• Ürgün materiallary saklamak üçin rezerwuarlar.
• Kriogen önümleri üçin rezerwuarlar we terminallar.
• Suwuklandyrylan tebigy gazy saklamak üçin rezerwuarlar.
• Ýokary basyşly rezerwuarlar we sferalar.
• Ýylylyk energiýasyny saklamak üçin rezerwuarlar.
• Suw saklamak üçin rezerwuarlar.

Biziň çözgütlerimiz senagatyň dürli pudaklary üçin açyk atmosferada saklanyş ulgamlaryny öz içine alýar

Biz anyk hajatlar üçin saklamagyň standart konfigurasiýalaryny ýa-da özbaşdak taslamalaşdyrma ulgamlaryny hödürläp bilýäris:

Berkidilen üçekli rezerwuarlar:
• Özüni göterýän saklanylýan konusly üçekler.
• Özüni göterýän gümmezli üçekler.
• Gaty saýawanly üçekler.

Ýüzýän üçekli rezerwuarlar:
• Içerki we daşarky.
• Kebşirlenen polat astlyklary.
• Pontonly.
• Iki palubaly.

Ýörite atmosfera rezerwuarlary:
• Açyk üstli rezerwuar.
• Düýbi konus şekilli göterilen rezerwuarlar.
• Silos rezerwuarlary.
• Bunkerli.

Häzirki zaman taslanylýan rezerwuarlaryň aglabasy uglerodly polatdan ýasalandyr. Ýöne biz müşderilerimiziň mahsus talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, alýuminiý, poslamaýan polat ýa-da ýörite polatlar ýaly alternatiw materiallary peýdalanyp, rezerwuarlary öndürip bilýäris. Biziň tejribämiz, tehniki mümkinçiliklerimiz we gurluşyk serişdelerimiz saklamak üçin çözgütleriň giň toplumyny we müşderilerimiz üçin ajaýyp netijeleri teklip etmäge bize mümkinçilik berýär.

bottom of page