top of page

Wizual inspekeiýa

"Işeňňiriň" üstüň ýagdaýyny barlamagyň dürli usullary bilen işlemekde baý tejribesi bar. Biz barmasy kyn bolan ýerlerde uly we çylşyrymly detallaryň we konstruksiýalaryň ulanyş ýagdaýyny tiz, netijeli we tygşytly barlap bileris. Biziň inžener-taslama toparymyz siziň taslamaňyz üçin has gowy inspeksiýa boýunça size maslahat bermäge taýaýrdyr.

Wizual inspekeiýa

Biziň inspeksiýa usullarymyz

• Wizual inspeksiýa.
• Magnit bölejiklerini ulanmak bilen inspeksiýa.
• Içinden geçýän barlag.

bottom of page