top of page
Construction

Gurluşyk

Dizaýndan we işläp taýýarlamakdan gurluşyga we dolandyryşa çenli

Biziň kompaniýamyzyň tehniki bilimleri, içerki bazaryň özboluşlylygyny bilmegi we ondaky iş tejribesi taslamanyň bütin durmuş syklnyň ähli toplumynyň içinden ýöriteleşdirilen hyzmatlary bermäge bize mümkinçilik berýär. Biziň müşderilerimiziň maksady biziň maksadymyz bolup durýar we biz taslamany amala aşyrmagyň ýolundaky her bir maksady ýetmek üçin strategiýany işläp taýýarlaýarys.

Her bir taslama howpsuzlygy, hili, meýilleşdirilişi, bahasy, potratçylar, üpjün edijiler we müşderiler üçin biziň amallaýyn netijelilik standartlarymyza laýyk gelmelidir. Biz müşderimiziň zerurlyklary barada bilýäris we deslapky gurluşykdan başlap tä ulanyşa girizilýänçä iş prosesiniň ähli tapgyrlarynda ähli çygyrlarda hünär ussatlygymyzy we bilermenlik bilimlerimizi getirýäris.

Aýawly gurluşyk

Aýawly gurluşyk – bu adalga gurluşyk çygrynda mälim bolmazdan has ozal, innowasiýalaryň we bitewiligiň medeniýeti aýawly gurluşygyň esasy ýörelgelerini durmuşa geçiripdi. Gurluşyk senagatynyň öňde baryjy ýörelgeleri – hyzmatdaşlyga tarap öňe, ýolbaşçylyk häsiýetlerini ösdürmek, elmydama kämilleşmek we okatmagyň medeniýetini döretmek – biziň işimiziň her bir ugrundaky aýawly garamaklygy we prosesleri birleşdirýär. Aýawly çemeleşmäni ulanyp, biziň işgärlerimiz utgaşykda, kommunikasiýada, hilde, bahada we işleri ýerine ýetirmegiň grafiginde göze görnüp duran gowulaşmalary elmydama duýýarlar. Ýöne iň esasy zat, bu dizaýnerler, inženerler toparynyň, üpjün ediji hyzmatdaşlaryň we biziň müşderilerimiziň arasynda hyzmatdaşlyk derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Taslamany dolandyrmagyň programma üpjünçiligi

Taslamany dolandyrmagyň programma üpjünçiligi – hem deslapky gurluşyk wagty, hem-de gurluşyk wagty taslama toparlary bilen aragatnaşyk serişdeleri hökmünde taslamalary dolandyrmak üçin ulanylýar. Bu maksatnamalar bar bolan şertleriň hronologiýasyny ýöretmäge biz mümkinçilik berýär, olary taslamalaşdyrma wagty göz astynda saklap bolýar, şol sanda panoramalaýyn şekilleri. Gurluşygyň dowam etdigiçe programma üpjünçiligi resminamalary barlamak, maglumatlar boýunça ýüzlenmeleri (Request For Information – RFI), perforirlenen sanawlary we başga-da köp zatlary yzarlamak üçin ulanylýar. Bu bulutly ulgamlar kompaniýanyň taslamada işleýän ähli işgärlerine zerurlyk ýüze çykdygyça maglumatlary gözden geçirmäge we redaktirlemäge, tygşytlamak we iş prosesini tizleşdirmek maksady bilen amatlaşdyrmany geçirmäge mümkinçilik berýär.

Iň ýokary netijelilik

Gurluşyk meýdançasynyň çäklerinden daşyndaky gurluşyk we önümçilik ýygnamak, modullyk, toparlamak we deslapky ýygnamak ýaly usullary ulanyp, taslamanyň grafiklerini gowulandyrmaga we taslamanyň bahasyny peseltmäge mümkinçilik berýär. Haçan-da iş ýöriteleşdirilen we öňünden gözegçilikdäki gurşawda ýerine ýetirilende, hil we netijelilik gowulaşýar. Mundan başga, saýtda wagtyň we serişdeleriň azaldylmagy has howpsuz, arassa we netijeli taslamalary berýär.

bottom of page