top of page

Bahany kesgitlemek

Bahany kesgitlemek we gurluşygyň takyky täjirçilik býujetini düzmek – islendik taslamanyň iň wajyp bölegi bolup durýar.

Biziň pikirimizçe, taslamanyň başynda biziň gatnaşmagymyz işleriň ýerine ýetirilmegini tizleşdirer we taslamany doly hem üstünlikli amala aşyrmagyň açary bolup durar. Biziň kompaniýamyz materiallaryň saýlawy, gurluşygyň usullary we ulanyşa girizilmegini meýilleşdirmek barada gymmatly maglumatlary berip, dörediş prosesi wagtynda binagärleriň, inženerleriň we dizaýnerleriň topary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk eder.

Bahany kesgitlemek

Bu hyzmatdaşlyk taslamanyň býujetiniň üýtgewsiz galjakdygyna ynamly bolmaga bize mümkinçilik berýär. Inženerçilik işläp taýýarlamasynyň we bahany kesgitlemäniň taslamanyň umumy bahasyny peseltmekden has ýokarydygyna biz ynanýarys. Biziň inženerlerimiz we taslama menejerlerimiz taslamanyň býujetini düzenlerinde ýa-da onuň bahasyny kesgitlänlerinde derňew we kesgitleme usullarynyň birnäçesini ulanýarlar.

Taslamalaşdyrmakda tejribä we taslanylýan we döredilýän obýekt üçin zerur komponentleriň yzygiderli täzelenip durýan maglumatlar binýadyna eýe bolmak bilen, eýýäm amala aşyrylan taslamalar boýunça çykdajylar barada taryhy maglumatlaryň kartasyny peýdalanyp we binalary hem tehniki obýektleri maglumatlaýyn modelirlemek boýunça BIM häzirki zaman programmalaryny ulanyp, biz çykdajylaryň derňewiniň deslapky synynda peýdalanmak üçin mümkingadar ýakyn baha berilmegini üpjün edip bileris. BIM-iň programma üpjünçiligi hökmünde Revit taslanylýan obýekte täze talaplaryň we spesifikasiýalaryň ýygnandygyça zerur bolan maglumatlaryň has giň we doly toplumyny öz içine alýar. Bu gurallar sanly derňew üçin programma üpjünçiligi bilen bir hatarda, biziň inženerlerimize baha derňewi boýunça delillendirilen çözgütleri kabul etmäge mümkinçilik berýär.

bottom of page