top of page

ÝGPG Hyzmatlary

Ýangyna garşy passiw gorag.

"Işeňňir" UL1709 halkara standart boýunça ýangyna garşy passiw gorag hyzmatlarynyň doly toplumyny teklip edýär. Taslamalaşdyrmakdan, önümiň saýlawyndan, gurnamakdan we ulanyşa girizmekden başlap – biz siziň taslamaňyzyň her bir tapgyryny dolandyrýarys we wagt hem-de hil bilen barlagdan geçen öndürijileri we üpjün edijileri saýlaýarys. Biz materialy esasy öndürijileriň resmi üpjünçisi bolup durýarys we elmydama biziň teklip edýän önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň görnüşlerini ösdürýäris.

ÝGPG Hyzmatlary

Ýangyna garşy passiw gorag boýunça biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Inspeksiýany.
• Tehniki goldawy we maslahatlary.
• Obýektiň öwrenilmegini we gözden geçirilmegini.
• Önümiň saýlawyny we prosesiň ýerine ýetirilmegini.
• Elde çalmak, gyzgyna durnukly paketleri we plitka ulgamyny gurnamak.
• Ýangyna garşy gorag ulgamyny sowrup çalmak.
• Obýektiň çäklerinden daşynda we obýektiň özünde aýry-aýry detallaryň üstünde işler.

bottom of page