top of page

Elektrik enjamlary we BÖA (Barlag-Ölçeýji Abzallar)

"Işeňňir" kompaniýasynyň himiýa, nebit-gaz we energetika pudaklary üçin hem ýerüsti, hem-de suwüsti infrastrukturasyny elektrik enjamlaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak çygrynda taslamalary amala aşyrmakda ep-esli tejribesi bar. Ulanyş çykdajylaryny azaltmak, ulanyş serişdelerini artdyrmak we hyzmat ediş netijeliligini amatlaşdyrmak – bu häzirki zaman senagatynyň esasy ugurlary bolup, olardaky ýüze çykýan meselelere biziň hünärmenlerimiz gowy düşünýär.

Elektrik enjamlary we BÖA (Barlag-Ölçeýji Abzallar)

Biziň integrirlenen hyzmatlarymyz iş prosesiniň ýa-da taslamanyň ähli ugurlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şol sanda taslamalaşdyrmak, meýilleşdirmek, inženeriýa, taslamany dolandyrmak, materiallary satyn almak we üpjün etmek, enjamlary gurnamak we barlamak, we ulanyşa girizmek. Biziň taslama toparlarymyz tarapyndan amala aşyrylýan yzygiderli derňew we tehniki hyzmatlar taslamanyň netijeliligini ýokarlandyrýar. Biziň kompaniýamyzyň taslama toparlary kömekçi funksiýalaryň käbirini hödürleýär, şol sanda çyzgylary we taslama resminamalaryny üýtgetmek, işçi bukjalary ýasamak we materiallary satyn almak. Zerur boldugyça, biz siziň taslamaňyzyň anyk talaplaryndaky aýratyn çözgütleri üpjün etmek üçin gurluşyk sekilerini, takelaž enjamlaryny we hünärmenleri bermek boýunça goşmaça hyzmatlary birleşdirýäris.

Biziň netijeliligimiz

• Taslamanyň doly durmuş sykly üçin hyzmatlary bermek – taslamalaşdyrmak, taslamany amala aşyrmak, tehniki hyzmat etmek, kalibrlemek we synagdan geçirmek.
• Pes naprýaženiýadan tä ýokary woltly desgalara çenli paýlaýjy elektrik torlary bilen işler.
• Gurallaryň we tehniki dolandyryş serişdeleriniň doly toplumyny bermek.
• Raýat, senagat we jemagat gurluşygy üçin çykdajylary azaldýan ulgamlar.
• Siziň anyk zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hyzmat etmek we inspektirlemek boýunça özbaşdak çözgütler.
• Aralaşmak boýunça ýörite çözgütler, şol sanda gurnamagyň ykdysady taýdan netijeli usullaryny üpjün edýän senagat alpinizmi.

bottom of page