top of page

Modul gurluşygy

Tehniki kommunikasiýaly panelleriň önümçiligi we komponentli gurnama.

Bu uzak ýerde gözegçilikdäki gurşawda ýygnalýan ýa-da öndürilýän içerki we daşarky diwarlaryň ýa-da pollaryň konstruksiýasydyr. Panellerde oturdylýan kommunikasiýaly materiallaryň wariantlarynyň giň toplumy bolup, içerki aragermewleri tamamlamak ýa-da daşky diwarlary ýygnamak üçin meýdança eltilende ýerinde gurnalýar.

Modul gurluşygy

Iri komponentli gurnama

Galapyn möhletleri azaltmakda senagat gurluşygy üçin niýetlenen, töwekgelli pikir hökmünde komponentli ýa-da iri komponentli gurnama birwagtky müňkürli garaýyş, indi raýat gurluşygyndaky gurnama konstruksiýa köptaraply, iň gowy pudak tejribesi hasap edilýär. Bütin dünýäde gurluşygyň ähli sektorlarynda kompaniýalar oňa maýa goýumlaryny goýýarlar, müşderiler onuň tygşytlanan mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirýärler, taslama işgärleri bolsa gurluşygy üpjün etmegiň adaty yzygiderligi hemişelik üýtgär ýaly edip jemleýärler.

Ähtimal, artykmaçlyklaryň gerimi däl-de, eýsem biziň görýän, olaryň köp umytly täze derejesi uly sowgat bolup durýar. Senagat gurluşygynda uly tejribesi bolan kompaniýalaryň ählisi diýen ýaly başlangyç artykmaçlyklar barada bilýärler:

• Taslama meýdançasynda işleri we bökdençlikleri azaltmak.
• Zähmetiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak.
• Işi gözegçilikdäki önümçilik gurşawyna geçirmegiň hasabyna töwekgellikleri azaltmak we hili ýokarlandyrmak.
• Grafigiň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Biziň kompaniýamyz kadadan çykma bolup durmaýar we biz gurluşyk komponentlerini öndürmegiň häzirki zaman innowasion we tehnologik taýdan ýönekeýleşdirilen usullaryny işjeň ornaşdyrýarys we eýýäm doly talaba laýyk infrastruktura we enjamlara eýediris. Şu gün bu täze sahypa bolup, müşderiler we gurluşyk kompaniýalary üçin geljekki bahanyň deňleşmegini şertlendirýär.

bottom of page