top of page
Who we are

Biz kim

Biz diňe gurluşykçy däldiris

Biz öňde baryjy danalar, tutanýerli ussatlar we ynamdar hyzmatdaşlar, ýöne iň esasy, biz – jemgyýetimizde we pudagymyzda gowy özgertmelere höwesli bolan adamlaryň topary. Biz elmydama gowa ymtylýarys – bizi berýän hyzmatlarymyzyň çygrynda ussat eden biziň wezipämiz bizi innowasiýalara ruhlandyrmaga we howpsuzlygy gowulandyrmaga höweslendirýär.

Jikme-jikler ähmiýete eýe we hiç biri juda az daldir; hiç bir mesele juda uly bolmaýar; we has gowa şeýle ýadawsyz ymtylmanyň netijesinde biz pudagymyzy özgerdýäris we täze standartlary belläris we beýlekiler olara eýermelidirler.

Biziň pudagymyzy gowulandyrmak işine we ýaşaýan jemgyýetimiziň bähbidine ygrarlylygymyz biziň mirasymyzyň bir bölegi bolup durýar

Bizi kompaniýa hökmünde kesgitleýän häsiýetnamalara özümiziň ygrarlylygymyzda biz sarsmazdyrys:

1

Öňde baryjylyk

Geliň gowusy – müşderi üçin – taslama üçin – üstünlik üçin döretmegiň we öndürmegiň innowasion usullaryny tapalyň. Biziň wezipämiz ähli zady etmegiň gowy usulyny tapmagyň serişdesi hökmünde ösüşi öňe itermekden ybaratdyr. Biz geçmişde taslamalarymyz üçin has gowy işlän zady saklap galýarys, biz şu günki günde has gowy işlän zady ulanýarys, we biz muny ertirki günde has gowy etmäge kömek edip biljek pikirleri elmydama gözleýäris.

2

Tutanýerlilik

Geliň dogry zatlary dogry etmek üçin, öz hususy fundamentimizi döredeliň. Biz kompaniýamyzy şahsy edýäris. Biz tertipli we üstünlige ygrarlydyrys, biziň okuwa bolan hyjuwymyz we tejribämiz kompaniýamyzy beýlelilerden has unikal edýär.

3

Ünslülik

Geliň çym-pytrak edeliň. Biz oýlanyş prosesinden başlaýarys, ol ähli mümkin bolan wariantlary etmäge girişýär. Biz elýeterli bolan her bir serişdäni ulanýarys we häzirki zaman tehnologiýalary we takyk meýilleşdirişi peýdalanmak bilen biziň synagdan geçen we wepaly prosesimizi iň ýokary derejä çenli ýetirýäris.

4

Liderlik

Geliň görelde bolalyň we özgermelere ruhlandyralyň. Biziň maksadymyz – pudakda iň sylaglanýan we hormatlanýan kompaniýalaryň biri bolmak. Bu özgerme diňe bir pudagy özgertmän, eýsem biziň işleýän jemgyýetimizi hem gowulandyrar. Ine şeýdip, kompaniýa ýaly biz ähmiýete eýe bolarys.

5

Hyzmatdaşlyk

Geliň hemme zady bilelikde edeliň. Geliň biri-birimiz bilen işläliň. Biziň kompaniýamyzyň her bir işgäri biziň müşderilerimiz, biziň hyzmatdaşlarymyz bilen taslamalarymyz we potratçylarymyz bilen özara hereketler üçin mümkinçilikleri gözleýär. Biziň maksadymyz – hyzmatdaşlyk etmek we taslamalardaky ähli prosesler barada işjeň habarly etmek.

bottom of page