top of page

Işleriň wagtlaýyn togtadylmasyny dolandyrmak

"Işeňňir" – howpsuzlyk we hil üçin zyýansyz işleriň wagtlaýyn togtadylmagyna çykdajylary ujypsyzlandyrýar.

Nebit-gaz, himiýa we energetika pudaklarynyň senagat kärhanalarynda işi durmagy önümçilikde wagtyň gymmatly ýitgisini aňladýar. Biz dolandyryş boýunça netijeli hyzmatlary berip, howpsuzlyga we hile aýratyn üns berýäris we siziň önümçiligiňiz meýilnamada görkezilen möhletlerde işe goýberiler.

Işleriň wagtlaýyn togtadylmasyny dolandyrmak

Biziň netijeliligimiz

• Biz derňewde we baha bermede häzirki zaman tehnologiýalary ulanmagymyz sebäpli boş durma wagtyny gysgaldyp, netijeliligi ýokarlandyrýarys.
• Biz işleriň ozalky wagtlaýyn togtadylmagynyň hronologiýasyny barlaýarys we deňeşdirýäris, şeýdip geljekkileriň taýýarlyk wagtyny we bahasyny gysgaldýarys.
• Biziň bilen ýeke-täk şertnama müşderiniň köp sanly üpjün edijiler we potratçylar bilen özara hereketine çykdajylary azaldýar.
• Biz işgärlerimiziň taýýarlyk derejesiniň ýokary bolmagy sebäpli, işleri wagtlaýyn togtatmagyň ähli prosesini, standart bolmadyk meseleleriň çözülmegini dolandyrýarys.
• Töleg üstünlikli netijeleriň esasynda.
• Biziň multidissiplinar taslama-inžener toparymyz tehniki işgärleriň az mukdary bilen has netijeli işleýär.

Ilki bilen biz nämeden başlaýarys, bu aýdyň, netijeli we ýönekeýleşdirilen proses üçin mejbury boş durma döwrüni azaltmakdyr. Biz işleriň ýerine ýetirmegiň netijeliligini üpjün etmek, tehniki hyzmatlaryň aralyklaryny artdyrmak we umumy ulanylyş gymmatyny amatlaşdyrmak üçin, meýilnama işlenip düzülende elydama müşderiniň zerurlyklaryny ileri tutýarys. Işleriň başlangyç tapgyryndan, olary taýýarlamakdan, ýerine ýetirmekden tä tamamlanýança biziň bolmagymyz we goldawymyz.

Mejbury duruzmak prosesini geçirmegiň şowlulygynyň we çykdajylarynyň edilmeli işleriň göwrüminiň dogry kesgitlenilmegine güýçli baglydygyna biz düşünýäris, hut şonuň üçin biz taýýarlygyň iň irki tapgyrlarynda tejribämizi we bilimlerimizi paýlaşmaga ymtylýarys. Işleriň wagtlaýyn togtadylmagynyň pugta meýilleşdirilmegi, häzirki ýagdaý barada wajyp maglumaty ýygnamaga we deňeşdirmäge bize mümkinçilik berýär, bu bolsa geljekki maksatnamalar meýilleşdirilende howpsuzlygy, çykdajylary we işleriň göwrümini ýokarlandyrýar.

bottom of page