top of page
Mechanical maintenance

Mehaniki enjamlara hyzmat etmek

Механическое оборудование

Mechanical maintenance

"Işeňňir" tehniki hyzmat etmek boýunça siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz

Enjamlaryň, gurallaryň. Materiallaryň, jemleýjileriň ýgtybarlylygy, elýeterliligi we aktiwleriň hyzmat ediş möhletini uzaltmak tehniki hyzmat edilende wajyp meseleler bolup durýar. Bu hemişe maýa goýumlaryny we dolandyryş menejmentiniň tehniki işgärlere, materiallara, jemleýjilere we maglumaty dolandyrmaga üns bermegini talap edýär. Bütin dünýäde senagat kärhanalarynyň aglaba bölegi özüniň biznesini alyp barmakda jemlenmek we toplumlaýyn tehniki hyzmata şertnamalary baglaşmak barada strategik çözgüdi kabul edýärler.

"Işeňňir" önümçilik mehanikasyna tehniki hyzmat etmek we mehanika boýunça ýörite işler çygrynda Türkmenistanda meşhur hyzmatdaş bolup durýar. Biziň maksadymyz – öndürijiligi ýokarlandyrmak we ulanyşa jemleýji çykdajylary azaltmakdyr.

Biz bütin durmuş syklnyň çäklerinde tehniki hyzmat etmek boýunça hyzmatlary berýäris: tehniki hyzmaty dolandyrmak, taslamalary dolandyrmak, taslamalaşdyrmak, meýilleşdirmek, satyn almak we öndürmek, gurnamak we ulanyşa girizmek, müşderiniň talap etmegi boýunça ähli berilýän hyzmatlaryň iň ýokary hil we howpsuzlyk standartlary bilen uýgunlaşmak.

Köp halatlarda tehniki hyzmat etmek boýunça biz indiki dersara hyzmatlaryny birleşdirýäris

• Elektrik enjamlaryna we abzallara hyzmat etmek.
• Mehanika we turba geçirijilere hyzmat etmek boýunça hyzmatlar.
• Birleşmelere we boltly berkitmelere hyzmat etmek.
• Klapanlara hyzmat etmek.
• Nasos enjamlaryna hyzmat etmek.
• Gyzgynlyk boýunça hyzmatlar.
• Ýokary basyşly rezerwuarlara we enjamlaryna hyzmat etmek.
• Ýöriteleşdirilen sehlerde hyzmat etmek.

bottom of page